پیام خطای Modification failed due to order or position being close to market را زمانی مشاهده می‌کنید که قصد دارید یک پندینگ اردر قرار دهید یا تغییراتی در پندینگ اردهای قبلی ایجاد کنید. این پیام به این معنی است که عددی که برای پندینگ اردر خود در نظر دارید اعمال کنید خیلی نزدیک به نرخ بازار است. در صورت مشاهده این پیام خطا، لازم است که مقدار عددی پندینگ اردر شما حداقل به اندازه اسپرد از نرخ بازار فاصله داشته باشد. با افزایش فاصله پندینگ اردر خود از نرخ کنونی بازار، دستور شما ثبت خواهد شد.
برای اطلاعات بیشتر در زمینه پندینگ اردها و آشنایی با مفاهیم پایه و اساسی این بازار، این درس را مطالعه کنید.

علاوه بر مورد فوق ، ممکن است در قرار دادن حد ضرر و سود (استاپ لاس یا تیک پرافیت) نیز با این خطا مواجه شوید. اگر میزانی که برای حد سود یا حد ضرر مشخص کرده اید به نرخ فعلی بازار خیلی نزدیک باشد، این خطا بروز می کند.


سوالات مرتبط