محیط مالی شامل سیستم، مؤسسات، بازارها، شرکت‌ها، افراد و تراکنش‌های مالی جهانی می‌شود که به عملکرد مؤثر اقتصاد کمک می‌کنند. محیط مالی شامل سه بخش فاینانس یعنی مؤسسات مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی هم می‌شود.

نمودار محیط مالی
این تصویر به خوبی محیط مالی را به نمایش می گذارد.

سوالات مرتبط