فاینانس مطالعه نحوه تصمیم‌گیری در رابطه با پول و دارایی‌های مالی است. یعنی افراد، مؤسسات و دولت‌ها چگونه در رابطه با خرج کردن پول، یا به دست آوردن آن و همچنین مدیریت منابع مالی تصمیم‌گیری می‌کنند؟


سوالات مرتبط