بازدهی (Yield)، عایدی است که از یک سرمایه‌گذاری به دست می‌آید و معمولاً در قالب درصد بیان می‌شود.
بازدهی می‌تواند همان سودی باشد که از یک سرمایه‌گذاری به دست می‌آید و یا همان سودی باشد که بعد از بستن یک پوزیشن کسب می‌شود. بازدهی را معمولاً به صورت سالانه و درصدی از اصل سرمایه‌گذاری یا ارزش فعلی بازار بیان می‌کنند. وقتی از بازدهی حرف زده می‌شود، دو دارایی بیشتر به کار برده می‌شود: بازدهی سهام و بازدهی اوراق قرضه.
آشنایی با اوراق قرضه (Bond)


سوالات مرتبط