بانک مرکزی نهادی است که ارز یک کشور یا گروهی از کشورها را کنترل می‌کند و بر عرضه و گردش آن نظارت می‌کند. بانک‌های مرکزی گاهی اوقات بانک رزرو هم نامیده می‌شوند.
بانک مرکزی به دلیل مشکلاتی که در گذشته روی داده و باعث شکست بانک‌های تجاری در پرداخت تعهدات به مشتریان شده، تأسیس شده است. به خصوص که در گذشته در نبود بانک مرکزی، برخی بانک‌های تجاری نتوانستند پس‌انداز مردم را بازگردانند. هدف اصلی بانک مرکزی، ایجاد ثبات قیمتی در اقتصاد کشور است.
در برخی از کشورها، بانک‌های مرکزی طبق قانون باید از بازار کار حمایت کنند و اقتصاد کشور را به وضعیت اشتغال کامل برسانند. بانک‌های مرکزی به طور انحصاری امتیاز چاپ پول را دارند. معمولاً بانک‌های مرکزی، نهادهای دولتی نیستند و از دولت و مسائل سیاسی مستقل عمل می‌کنند.
بایستی توجه داشت که بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست. اشخاص نمی‌توانند حسابی در بانک مرکزی افتتاح کنند و یا از آن درخواست وام می‌کنند. کاری که بانک مرکزی انجام می‌دهد، تعریف و اجرای سیاست‌های پولی به کمک ابزار مختلف است. بانک مرکزی به کمک ابزار پولی سعی می‌کند تا حجم پول در گردش، نرخ بهره وام و نرخ رشد تورم را کنترل کند. به طور ساده، بانک مرکزی، بانک تمام بانک‌های تجاری کشور است. بانک‌های تجاری از بانک مرکزی وام دریافت می‌کنند و برای تهیه نقدینگی کوتاه‌مدت خود به بانک مرکزی روی می آورند.

مقالات آموزشی تحلیل بنیادی فارکس


سوالات مرتبط