این پیام زمانی به شما داده میشود که به صورت همزمان روی ۲ سیستم بخواهید وارد کابینه شخصی خود شوید.
به طور مثال ممکن است روی تبلت خود وارد کابینه شخصی شده باشید و از روی لپ تاپ هم می خواهید متصل شوید. در این صورت این پیام خطا را دریافت می کنید: مبادرت به ورود همزمان:
 attempt simultaneous entry.
به همین دلیل باید از سیستمی که قبلا لاگین کرده اید، لاگ اوت کنید تا بتوانید در سیستم جدید وارد شوید.


سوالات مرتبط