سوالات متداول درباره

سیگنال‌های خرید و فروش

نتیجه آموزش و تمرین و رصد هوشمند و هدفمند بازار، رسیدن به یک اقدام معاملاتی است که معامله گر امید دارد این تصمیم، در جهت کسب سود از آن معامله باشد. سیگنال های خرید و فروش در واقع علامت و هشداری نسبت به ورود به یک معامله و گاهی خروج از آن است.
سیگنال های قوی و قابل اطمینان اغلب از دل تحلیل‌های اصولی و حرفه ای استخراج می شوند و گاهی هم با کمک نرم افزارها و فرمول های ریاضی و آمار استخراج می شوند. سیگنال های خرید و فروش به هر صورتی که حاصل شوند، همیشه ذات پیش بینی بودن را با خود دارند و عوامل زیادی در موفقیت سیگنال خرید و فروش تاثیر دارند.