مفهوم خرید و فروش جفت ارز چیست و منظور از نرخ تبادل چیست؟
ارز پایه و ارز متقابل چیست؟
مفهوم دستور خرید و دستور فروش چیست؟
کدام ارز در جفت ارز خریداری شده و کدام فروخته می شود.

جهت کسب اطلاع در خصوص نحوه دریافت کامل دوره جامع آموزشی و سایر ویدئوها اینجا کلیک کنید.

 

قسمت اول: در این ویدئو مفهوم مقدماتی خرید و فروش ارز ارائه شده است.

 
قسمت دوم: مفاهیم پایه در خرید و فروش جفت ارز را در این ویدئو مشاهده نمایید
 
 
 
 

سوالات مرتبط