در تقویم اقتصادی در انتهای هر ردیف سه عدد، قابل مشاهده است: قبلی، پیش بینی، فعلی.

  • عددی که در ستون “قبلی” قید می‌شود، عدد واقعی در اعلام دوره زمانی قبلی آن شاخص است.
  • عددی که در ستون “پیش بینی” قید می‌شود عددی است که پیش بینی می‌شود شاخص در این دوره به آن برسد.
  • عددی که در ستون “فعلی” قید می‌شود عدد واقعی حال حاضر آن شاخص بعد از گذشت زمان اعلام آن در تقویم است.

 

رنگ سبز یعنی شاخص بهتر از پیش بینی بوده است و
رنگ قرمز یعنی بدتر از پیش بینی بوده است.


سوالات مرتبط